25 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวตากจับมือทหาร ฝ่ายปกครอง วัดเขาสุขจิต ร่วมทำฝายมีชีวิต ลำดับที่ 943

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/66847

ชาวบ้าน​ ฝ่ายปกครอง ทหาร และวัดรวมไทยพัฒนาเขาสุขจิต​ฯ​ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ลำดับที่ 943 ของประเทศไทย เพื่อรักษาป่าต้นน้ำ​ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีย์ ทหารศูนย์ศิลปาชีพอำเภอพบพระ ,หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ทหารฐานบ้านพะดี ร้อย .1433 และทหารฐานเจดีย์ขาว ร.1433 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมทั้งชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคน ทั้งชาวบ้านจากอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่าตนเองได้มาร่วมทำฝายมีชีวิตที่วัดเขาสุขจิตฯ เพื่อเป็นการทำเพื่อการชะลอน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการช่วยอนุรักษ์ป่า เพราะป่าบริเวณนี้เป็นป่าพรุน้ำจืด เป็นป่าที่ขึ้นอยู่ในที่ชื้นมีน้ำ และชาวบ้านเคยทำฝายมีชีวิตที่หมู่บ้านของตนเอง เป็นฝายแรกของภาคเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม กักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี ส.อบต. หมู่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่าวัดรวมไทยพัฒนาเขาสุขจิต หมู่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้ทำการสร้างฝายมีชีวิตลำดับที่ 943 ของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าพรุน้ำจืด เป็นการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รักษาป่าต้นน้ำ ลดการเกิดไฟป่า กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างฝายมีชีวิตร่วมกันได้ทุกๆวัน ณ วัดเขาสุขจิต หรือ วัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก